תקנון השירות

כללי:

אתר www.buy-visa.com  (להלן: "האתר") באמצעות חברת קבוצת גרויסר אינטרנשיונל בע"מ (ח.פ. 516284601) (להלן: "מפעילת האתר") מציע שירותי תרגום מסמכים, הגשתם לשגרירות וקביעת מועד לראיון, כל זאת לצורך הוצאת ויזה לארצות הברית, (להלן: "השירות") עבור כל מי שיוצר קשר לקבלת שירות באתר ו/או כל מי שמשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המופיע בו (להלן: "הלקוח") בכפוף להבהרות ולתנאים להלן:

כשרות משפטית לקבל את תנאי תקנון שירות זה, את תנאי השימוש ואת תקנון האתר

השימוש באתר מוגבל מגיל 18 ומעלה ועל המשתמש להיות בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה. לפיכך, המשתמש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של אפוטרופסיו הטבעיים או אפוטרופוסים חוקיים אחרים, והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים המפורטים לעיל ולהלן במסגרת התקנון, תנאי השימוש והן תנאי השירות. 

פירוט תנאי תקנון השירות:

 1. התשלום בגין השירות ניתן עבור שירותי תרגום מסמכים, הגשת ויזה לארצות הברית, וקביעת תור לראיון עבור ויזה לארה"ב לצד ייעוץ והדרכה מלאים, ואלה בלבד, הכל כמפורט להלן.
 1. למען הסר ספק – האתר איננו מהווה גורם רשמי מטעם שגרירות ארה"ב ואינו אחראי או מבטיח על אישור קבלת הוויזה לארה"ב, אלא מטפל בהליכים הנלווים להנפקתה כמפורט בתקנון זה.
 1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך, כי שגרירות ארצות הברית הינה הגוף המוסמך היחידי המחליט בעניין אישור הבקשות המוגשות לכל מועמד בדבר בקשה לוויזה לארה"ב.
 1. כמו כן, הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך כי מועדי הראיונות בשגרירות נקבעים על בסיס זמינות יומן השגרירות, וזאת לתאריך הקרוב ביותר שניתן, או לפי התאריך המתבקש על-ידי הלקוח, במידה שהתאריך פנוי ביומן השגרירות.
 1. מובהר כי מפעילת האתר רשאית מעת לעת לעדכן את המחירים הנגבים בעבור השירותים הניתנים באתר.
 1. השירותים הניתנים באתר כרוכים בעלות כספית כמצוין באתר.
 1. התשלום עבור השירותים יופיע בפירוט החיובים של חברת האשראי שלכם כ "XXXX–  לשאלות בנוגע לחיובים ניתן ליצור קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.
 1. לקוחות האתר מחויבים להתעדכן בתיבת המייל ולהיות זמינים טלפונית ובהודעות, במהלך כל תקופת מתן השירות, כתנאי להשלמתו.
 1. ביטול השירות כפוף לתנאי הביטול המפורטים להלן בסעיפים: 16-20.
 1. עלות השירות הבסיסית עבור טיפול ב"בקשת ויזה לארצות הברית" תוך עד 45 ימי עסקים, הינה בהתאם למחירים המתפרסמים מפעם לפעם באתר לצד כל שירות ושירות טרם ביצוע ההזמנה.
 1.  עלות השירות הבסיסית אינה כוללת תשלום אגרה, הנפקה חוזרת של שוברי תשלום, ושינוי מועד ריאיון לאחר קביעתו כמפורט בסעיף 13 להלן.
 1. התקופה האמורה בת 45 ימי עסקים שבסעיף 10 לעיל, כפופה לכך כי הלקוח לא יידרש לספק פרטים נוספים על פי דרישת שגרירות ארה"ב שתופנה למפעילת האתר או ללקוח, ולא עיכב את טיפול בבקשה בכל דרך כזו או אחרת שיש לה השלכות על השלמת תהליך הנפקת הוויזה.
 1. דמי טיפול נוספים יגבו בגין הנפקה חוזרת של שובר תשלום ושינוי תאריך הריאיון לאחר קביעתו בשגרירות ארה"ב, וזאת ככל שהדבר נעשה ביוזמת הלקוח, על פי המחירים המפורסמים באתר מזמן לזמן.
 1. האתר מציע שירותים נוספים בתשלום (מעבר לתשלום הבסיסי הנ"ל, תשלום האגרות וכיוצ"ב), ביחס להקדמת זמן הטיפול בהזמנת הלקוח, כדלהלן: 

תיגבנה תוספות מחיר עבור טיפול מהיר יותר במסמכים לצורך הגשת "בקשת ויזה לארה"ב" תוך 3 ועד 7 ימי עסקים או עד יום עסקים, וזאת על פי המחירים המתפרסמים באתר מזמן לזמן.

 1. ידוע ללקוח כי ישנה עלות נוספת (המצטרפת לעלות השירות הבסיסית ולשירותים הנוספים שבסעיף 15) עבור "אגרה" המשולמת לשגרירות ארצות הברית, במישרין, על סך של 160 דולר ארה"ב או כל סכום אחר בהתאם לדרישת השגרירות, כאשר הלקוח יכול לבחור באם לשלמה באמצעות כרטיס האשראי או במזומן באמצעות דואר ישראל – ישירות לשגרירות ארצות הברית בהתאם להנחיות השגרירות בזמן אמת.
 1. המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים במוקד הטלפוני (גבוהים ו/או נמוכים) וייתכנו מבצעים/הטבות אשר יתקיימו במסגרת האתר ולא במסגרת השירות הטלפוני.
 1. האתר ומפעילתו רשאים לסרב לטפל או להפסיק את הטיפול בבקשת ויזה של לקוח, באם יימצא כי הוא פעל בניגוד לתקנון השירות, תנאי השירות, או תקנון האתר. במקרה זה – יהיה זכאי הלקוח להחזר תשלום בכפוף למדיניות הביטול שלהלן.

מדיניות ביטול השירות :

 1. בהתאם לסעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), הנוגע לעסקת מכר מרחוק של שירות שאינו מתמשך: הלקוח יהיה זכאי לבטל את השירות, וזאת בתוך 14 יום מיום עשיית העיסקה (או מיום אישור תנאי ההתקשרות – לפי המאוחר) ובכל מקרה עד למועד שבו אמור השירות להינתן.

לצורך תקנון זה, יראו במועד בו אמור השירות להינתן, בתחילת הטיפול בטופס  DS160 המוגש לשגרירות ארה"ב.

 1. באם הלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תעמוד התקופה המרבית שבסעיף 16 לעיל על ארבעה חודשים חלף 14 יום, כאשר יתר התנאים (בפרט ביחס למועד מתן השירות) יוותרו בעינם.
 1. הביטול של השירות יעשה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אל BuyVisaIsrael@gmail.com  שעניינו בקשת ביטול והן טלפונית, במספר: 052-3011189.  על הודעת הדוא"ל והביטול הטלפוני לכלול את הפרטים הבאים: שם הלקוח, מספר העיסקה, ומספר תעודת זהות/דרכון.
 1. במקרה שהביטול נעשה על פי התנאים דלעיל, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי שיתקבל בתוך 14 יום ממועד ההודעה על הביטול, תוך מסירת העתק ללקוח בדבר ביטול החיוב, אך לצד זאת יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך חמישה אחוזים מדמי העיסקה.

*למען הסדר בטוב מובהר כי דמי הביטול מחושבים אך ורק כרכיב מדמי הטיפול ששולמו (בצירוף שירותים נוספים, ככל שנרכשו), לא כולל אגרות ששולמו.

תנאים ודגשים נוספים:

 1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך כי דמי האגרה שנגבים  על ידי השגרירות האמריקאית במסגרת מתן השירות אינם ניתנים להחזר, וזאת הן במצבים בהם הבקשה לויזה תסורב, תידחה או לא תתקבל, והן במצבים בהם הבקשה תאושר.
 1. עוד מובהר ללקוח כי במידה והלקוח יבצע  תהליך של "הכחשת עסקה" של רכיב האגרה ששולם, הוא מודע לכך כי יתכן שהשגרירות תפעל לביטול מיידי של בקשת הויזה של המבקש, ותפעל על פי זכויותיה לפי כל דין, לרבות באמצעות הליכי גבייה.
 1. האתר מציע תמיכה והדרכה באמצעות המייל ,BuyVisaIsrael@gmail.com, והן טלפונית, במספר: 052-3011189 , וזאת במהלך שעות הפעילות המפורטות באתר.